KOMPAS

PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS)

ANOTACE

Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. KHK JM je partnerem projektu jako reprezentant krajské platformy Jihomoravského kraje.

 

DOBA REALIZACE

Zahájení:              1. 1. 2017

Ukončení:             31. 12. 2020

 

CÍLE

Projekt má tři hlavní cíle:

I. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni

II. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

 

V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např.samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

 

ROZPOČET KRAJSKÉ PLATFORMY

Celkem:                                               Kč 8.881.133,80                

-       z toho ESF:                                 Kč 7.317.077,32

-       z toho st.rozpočet ČR:              Kč 1.564.054,48

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1      Vyhodnocení stávající situace v předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR

KA 2      Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce

KA 3      Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky

KA 4      Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)

KA 5      Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně

KA 6      Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)

KA 7      Regionální monitoring trhu práce

KA 8      Vytvoření regionálních struktur

KA 9      Verifikace modely dosažených výstupů na regionální a národní úrovni

KA 10     KOMPAS trhu práce

KA 11     Vytvoření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce

KA 12     Řízení a odborné vedení

KA 13     Evaluace

 

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Kód indikátoru

Název

Měrná

jednotka

Typ indikátoru

Cílová hodnota

 

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

57

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

57

67410

Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb

Služby

Výsledek

17

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů

Dokumenty

Výstup

13

 

REALIZÁTOR A PARTNEŘI

Realizátor a příjemce dotace
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
/ 
 Partner s finančním příspěvkem v Jihomoravském kraji
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
/ 

 

Další partneři     

zástupci zbývajících 13 krajů ČR (kraje, hospodářské komory, nositelé paktů zaměstnanosti apod.)

centrální partneři (VÚPSV, v.v.i., NVF, o.p.s.)

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek na projektu participuje jako nositel Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje (více zde).