Mimořádná členská schůze KHK JM 23. 2. 2017

                                 P O Z V Á N K A


Představenstvo Krajské hospodářské komory jižní Moravy, spolek
             (dále jen „KHK JM“ nebo „spolek“)
se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky, PSČ 612 00, IČ: 696 51 175
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19587
           svolává tímto mimořádnou členskou schůzi spolku,
            které se bude konat dne 23. 2. 2017 v 15.00 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

                            s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti , volba orgánů členské schůze, schválení programu.
2. Volba člena představenstva.
3. Závěr


Registrace členů spolku bude probíhat dne 23.2.2017 od 14.45 hod. do 15.00 hodin.
V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, každá s platností originálu.Tato plná moc pak bude uložena v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík.
Důvodem pro volbu nového člena představenstva je rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2017, které ukládá spolku zvolit nového člena představenstva z důvodu, že Krajský soud V Brně provedl výmaz jednoho člena představenstva ze zákonných důvodů, čímž klesl počet členů představenstva na 20 a dle stanov spolku musí být počet členů představenstva 21. Soud pro nápravu určil 30 dnů ode den doručení rozhodnutí soudu.Usnesení soudu bylo doručeno 31.1.2017.


Z tohoto důvodu je účast všech členů zájmového sdružení bezpodmínečně nutná. Každý člen potvrdí svoji účast do 14.2.2017 na e-mail:khkjm @ khkjm.cz.


V Brně, dne 8.2.2017


Ing.Michal Štefl
předseda představenstva