OZE

OZE - PODPORA INVESTIČNÍHO POTENCIÁLU OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


 

 
KHK JM je vedoucím partnerem projektu „Podpora investičního potenciálu obnovitelných zdrojů energie“, financovaného z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Hlavním cílem projektu je podpora nastartování investic zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). Výstupem projektu budou stěžejní principy řešící využitelnost OZE v československém pohraničí, a to zejména zpracováním několika analýz na obou stranách hranice.
 
Analýza potenciálu OZE v obcích Jihomoravského a Trnavského kraje
Jedná se o analýzu území z aspektu dostupnosti a vhodnosti OZE, připravenosti plánovacích a programových dokumentů na úrovni jednotlivých samospráv, ale také analýzu nástrojů k informování místních aktérů i obecné veřejnosti v problematice OZE.
 
Analýza legislativního prostředí ČR a SR z aspektu OZE
Vznikne analýza právních předpisů, které by mohly mít vliv na realizaci investic do OZE, včetně srovnání legislativního prostředí obou zemí.
 
Analýza využití OZE v Jihomoravském a Trnavském kraji ve vztahu místa výroby k místu spotřeby
Dojde ke kvantifikaci zdrojů OZE a technické charakteristiky spotřebitelů s důrazem na zařízení občanské vybavenosti daného území a k analýze realizace potenciálních investic, výstupem pak bude přesně vyčíslená prospěšnost daného energetického zdroje v daném místě pro daný účel.
 
Příklady dobré praxe v Jihomoravském a Trnavském kraji
v neposlední řadě dojde také ke komplexnímu představení jednotlivých zdrojů (solární, geotermální, biologicky rozložitelný odpad) pomocí prezentace již realizovaných projektů a tzv. příkladů dobré praxe v československém pohraničí.
 
Tyto stěžejní aktivity projektu tak podpoří nejen budoucí spolupráci jednotlivých aktérů v oblasti využívání OZE, ale obecně mohou vést také ke zvýšení kvality života ve středoevropském prostoru.