PROJEKT OP Z – VÝZVA 55

PARTNERSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI PRO PODPORU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ MLADÝCH DOSPĚLÝCH

 ANOTACE

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641 je regalizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

DOBA REALIZACE

Zahájení:              1. 3. 2017

Ukončení:             28. 2. 2019

 

CÍLE

  1. zvýšit šance cílových skupin v pracovním uplatnění: KA propojí cílovou skupinu a její profil s možnostmi a aktuálními potřebami trhu práce
  2. podpořit rozvoj průřezových kompetencí cílových skupin nutných k udržení se na trhu práce: rozvoj základní gramotnosti potřebné pro hledání, vyjednání, udržení pracovního místa včetně osobnostních dovedností, IT, finanční a právní gramotnosti
  3. prohloubit odborné znalosti a dovednosti; u nízkokvalifikované části cílové skupiny doplnit odbornost v akreditovaném kurzu tak, aby profesní profilace byla pro vstup do zaměstnání jednoznačná a doložitelná
  4. rozvinout pracovní návyky: 3měsíční pracovní uplatnění ve flexibilní formě u předjednaných vhodných zaměstnavatelů
  5. umožnit cílovým skupinám účast na rozvojových aktivitách s minimální finanční náročností: tzn. pouze čas bude nutným vkladem cílových skupin pro účast v projektu
  6. podpořit kooperaci zaměstnavatelů a škol: s ohledem na zvolené cílové skupiny budou posíleny vazby, vzájemné kontakty a dle výsledků uplatnění cílových skupin v pracovním procesu i možnost hlubší mimoprojektové kooperace směrem k naplnění očekávání zaměstnavatelů tak, aby došlo k realistickému kvalitnímu pracovnímu uplatnění jednotlivců

 

CÍLOVÉ SKUPINY

  1. uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let s nízkou úrovni kvalifikace
  2. žáci posledních ročníků škol končící studium

 

ROZPOČET

Celkem:                                               Kč 8.054.010,--                  

-       z toho ESF:                                 Kč 6.845.908,50

-       z toho st.rozpočet ČR:              Kč 1.208.101,50

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. Akvizice CS

2. Uplatnitelnost CS na trhu práce

3. Aktivizace a motivace

4. Průřezové kompetence pro trh práce

5. Odborné vzdělávání pro pracovní uplatnění

6. Poradenství k uplatnění na trhu práce

7. Pracovní návyky a zaměstnání

8. Doprovodná opatření

9. Evaluace

10. Řízení projektu

 

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Kód indikátoru

Název

Měrná

jednotka

Typ indikátoru

Cílová hodnota

 

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

238

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

23

 

REALIZÁTOR A PARTNEŘI

Realizátor a příjemce dotace

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

 

Partner s finančním příspěvkem

Střední škola stavebních řemesel

Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

/

 

 

Partner bez finančního příspěvku

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně

/

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek projekt realizuje jako nositel Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje (více zde).