VTP

Byly spuštěny oficiální webové stránky vědeckotechnického parku: www.titc-vtp.cz .
 
Předmětem projektu je vybudování nového vědedeckotechnického parku v Brně, jehož základním smyslem  je podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a  transfer technologií do praxe. Hlavním cílem projektu je vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti technologicky orientovaných firem, rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti a přenos vědy, výzkumu a inovací na trh.
Hlavními iniciátory projektu jsou Krajská hospodářská komora jižní Moravy (dále KHK JM) jako představitel podnikatelského sektoru a Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně), které disponuje jedinečným potenciálem pro rozvoj inovativního podnikání.
 
Mezi základní činnosti VTP patří:
- Podpora součinnosti výzkumných pracovišť s cílem zintenzivnění kvality a rychlosti šíření inovací do praxe
- Podpora komunikace mezi vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a průmyslem
- Spolupráce s vysokými školami při profilaci jejich vzdělávacích osnov a programů
- Podpora absolventů vysokých škol
 
Záměrem je vytvořit infrastrukturu a aktivní prostor pro subjekty orientované do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání s delší historií, které pomohou začlenit do podnikání začínající podnikatelské subjekty. Vybudovaný vědeckotechnický park vytvoří organizované prostředí pro zabezpečení spolupráce veřejných a soukromých vědeckých a inovačních subjektů s cílem lepšího průniku inovačních technologií, výrobků a služeb na trh a to s maximálně efektivním využitím regionálních vědeckovýzkumných center na VUT v Brně.
 
Projekt vybudování vědeckotechnického parku je v souladu se strategií Jihomoravského kraje a města Brna, které se profiluje jako město vzdělanosti, výzkumu a vývoje. Vysoké školy, zejména Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita a jejich studenti a absolventi vytvářejí předpoklady pro rozvoj inovačních firem, jejich produktů a pro přenos výzkumu a vývoje do praxe.
 
Pro Vysoké učení technické v Brně bude realizace projektu významným přínosem především v oblasti aplikované vědy, výzkumu a pomůže vlastním absolventům a jejich projektům s inovativním zaměřením. Společným zájmem VUT a KHK JM je zejména spolupráce v oblasti konzultačně metodické, poradenské a duševního vlastnictví při přenosu výsledků vědy, výzkumu do praxe.
  • Podrobný popis projektu Vědeckotechnický park Brno (VTP Brno, a.s.) naleznete ZDE.
  • Čestné prohlášení pro zájemce o  zasídlení naleznete ZDE.