DOPORUČENÉ USPOŘÁDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU (REŽIM UKRAJINA)

Ve vyplněném formuláři žádosti o zam. kartu –  nalepit fotografii, vyplnit na počítači nebo ručně latinkou, ale  čitelně, nutné vyplnění ve všech bodech. Nezapomenout na kontaktní údaje žadatele (telefon, email), datum podání a podpis

  1. obálka s uvedenou doručovací adresou + 1x fotografie (na zadní straně obálky prosíme vyznačit latinkou jméno, příjmení a datum narození žadatele)
  2. čitelná kopie datové stránky cestovního dokladu a dalších všech zaplněných stránek (s vízy, razítky) + pokud je držitelem dalšího cestovního dokladu, tak dtto
  3. pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí oboustranně podepsaná (údaje o zaměstnavateli, o žadateli, místo výkonu práce, pracovní pozice, trvání smlouvy, týdenní pracovní doba,  výše mzdy)
  4. doložení odborné způsobilosti  pokud zaměstnavatel vyžaduje pro výkon požadovaného zaměstnání, tato informace je uvedená na portálu MPSV, tak v tom případě je od žadatele vyžadováno předložení originálu dokladu o  dosaženém vzdělání a jeho ověřená kopie  s úředně ověřeným překladem do ČJ
  5. potvrzení nebo smlouva o zajištěném ubytování, pokud ubytovatel není vlastníkem nemovitosti, tak doložit vztah vlastníka a ubytovatele, na potvrzení nutný ověřený podpis, na nájemní smlouvě nikoli
  6. doklad o bezúhonnosti na území Ukrajiny s notářsky ověřeným překladem do ČJ
  7. doklad o bezúhonnosti z jiných zemí, pokud žadatel pobýval nebo má v cestovním dokladu  udělené  vízum jiného státu na více než 180 dní v posledních třech letech (nehledě na to, kolik tam pobýval), tak je požadováno potvrzení o bezúhonnosti  tohoto státu také s ověřeným překladem do ČJ

Pozn. žadatel předkládá při prvotním kontaktu na GK k nahlédnutí originál ukrajinského vnitřního pasu nebo ID karty.

 Informace v ukrajinském jazyce

TZ-navýšení kvót pro Režim Ukrajina