Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny!

Napsal Super User dne . V kategorii Aktuality

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec

(informace pro zaměstnavatele)


Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec !!

Dne 15.6.2020 došlo k obnovení programu Kvalifikovaný zaměstnanec v jeho původní podobě, tedy pro včechny profese v hlavních třídách CZ-ISCO 4-8.


DNE 26. 4. 2017 BYLY SCHVÁLENY KOORDINAČNÍM ORGÁNEM VLÁDY UPRAVENÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA. TATO ÚPRAVA VSTOUPILA V PLATNOST OD 1. 5. 2017. Od 1. 9. 2019 JSOU PROJEKTY ŘÍZENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE PRO STŘEDNĚ A NÍZKO KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY TRANSFORMOVÁNY NA "PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC". 

K projektu:

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se významně podílela na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a dále se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina)- nyní Program Kvalifikovaný zaměstnanec. Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů programu Kvailifikovaný zaměstnanec má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. O zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

Co musí doložit žadatel o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec?

Žadatel musí vyplnit žádost (vzorový formulář žádosti je přiložen níže) včetně všech požadovaných příloh. Do políčka Garant je třeba vyplnit název naší organizace: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek. Žádost by měla být opatřena razítkem firmy, podpisem statutárního orgánu společnosti, jeho jménem, příjmením a datem podpisu. Žádost je třeba dodat ve formátu xls. a ve formátu pdf. (s podpisem statutárního orgánu). Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 10 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. V žádance volného pracovního místa na ÚP musí být spodní hranice nabízeného platového rozmezí rovna minimálně 1,2 násobku nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do jaké kategorie zaručené mzdy (a tím i odpovídajícího platového ohodnocení) spadá Vámi nabízené volné pracovní místo, určené pro Vašeho budoucího zaměstnance se zaměstanneckou kartou, stanoví pracovník ÚP na základě platných předpisů.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Upozorňujeme žadatele o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, že podmínkou k zařazení do programu je splnění zákonné povinnosti podnikatelského subjektu mít na veřejně dostupném registru (obchodní rejstřík) zveřejněny učetní závěrky (rozvaha, výkaz, příloha) nejméně za dva předcházející roky.

Podmínkou zařazení zaměstnavatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je prokazatelná skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnává na HPP alespoň 6 osob a také, že firma, která žádá o zařazení do programu má alespoň dvouletou historii.

Požadované přílohy žádosti

1.  Vyplněná "Průvodní karta"

2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

4. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

   Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

  Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR

 

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec?

Žadatel o zařazení má několik možností jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Žádost lze rovněž podat osobně v sídle kontaktního místa nebo žádost doručit prostřednictvím poštovních služeb.

Kontaktní místo KHK JM:

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: uwtactr

Tel.: 511 156 124

Na jak dlouho je zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec vydáváno?

Zaměstnavatel je do programu Kvalifikovaný zaměstnanec zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze formulář Nahlášení dalšího uchazeče a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Často kladené dotazy

1. Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

2. V čem tedy zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do programu Kvalifikovaný zaměstnanec se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

3. Může se zaměstnavatel přihlásit do programu Kvalifikovaný zaměstnanec v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.

 

Kontakt:

Bc. Martin Drápela

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 511 156 124

Související soubory:

     ŽÁDOST

    PRŮVODNÍ KARTA

   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   

 

Vytisknout